Algemene Voorwaarden- Conditions de vente

 

 

1.De Volledige Catering tijdens het gebruik van de zalen zal verplicht worden te voorzien door The Two Of Us Event Experience,  Bvba Just 2 of Us. BTW: BE0658.918.228 

1.Le service de restauration complet lors de l’utilisation des salles devront fournir par The Two of us Event Experience, SPRL Just 2 of us. TVA: BE0658.918.228 

 

2. Het aanvragen van opties op een datum zijn schriftelijk mogelijk na het ontvangen van een offerte en starten pas na aanvaarding door BVBA Just 2 Of Us van de optie. Een optie heeft een geldigheid van 14 dagen.

2. Application pour les options sur une date sont écriture possible après avoir reçu une citation et commencer qu’après acceptation par SPRL Just 2 of Us de l’option. Une option a une validité de 14 jours.

 

3. De klant bevestigt zijn reservering door het terugsturen van de offerte gehandtekend voor akkoord per mail of reguliere post. De opgestelde offerte is pas bindend voor The Two Of Us Event Experience  bij aanvaarding van de reservering door middel van een bevestiging vanwege de The Two Of Us Event Experience . Het voorschot ter bevestiging van uw reservatie dient te worden betaald ten belopen van het vooropgestelde bedrag, (10% van de totale richtprijs voor seminaries of  het afgesproken bedrag in de offerte) op rekeningnummer BE10 6451 0041 1304.

3. Le client confirme sa réservation en retournant le devis signé pour accord par e-mail ou courrier ordinaire. Le prix est seulement obligatoire pour The Two Of Us Event Experience sur l’acceptation de la réservation au moyen d’un courriel de confirmation en raison de The Two Of Us Event Experience. Le dépôt pour confirmer votre réservation doit être payé au montant de la somme indiquée (10 % du prix total indicatif pour vos séminaires ou le montant convenu dans l’offre) sur le compte BE10 6451 0041 1304.

 

4. Wijzigingen van deze offerte kunnen schriftelijk worden bevestigd.

4. Modifications apportées à cette citation peuvent être confirmées par écrit.

 

5. Voor de goede werking van het evenement verwacht The Two of us Event Experience een volledig en goede samenwerking:

  * 10 dagen voor het evenement de tijdstippen van aankomst, vertrek, koffiepauzes en maaltijden, evenals het juist aantal  deelnemers en de menukeuze en eventuele speciale dieetwensen die reeds  voordien al werden vermeld.

   * Ten laatste 5 werkdagen voor het evenement doorgeven van opstelling van de zaal en minieme wijzigingen in aantallen (max 5 personen). Dit aantal wordt minimaal gefactureerd

Verminderingen in aantal gasten worden in rekening gebracht wanneer deze ten laatste 48 uur voor de aanvang schriftelijk werden doorgegeven. Vermeerderingen in aantal of niet doorgegeven dieetwensen de dag zelf worden uitgevoerd in de mate van het mogelijke aan de menuprijs vermeerderd met 10%.

5. Pour le bon fonctionnement de l’événement attendent The Two Of Us Event Experience une coopération complète et bonne :

* 10 jours avant l’événement, les temps d’arrivée, départ, pauses café et repas, ainsi que le nombre correct de les participants et la sélection du menu et des besoins alimentaires particuliers qui, déjà, avant tout, ont été mentionnés.

* Au plus tard cinq jours ouvrables avant l’événement en donnant l’agencement de la salle et les changements minimes en nombre (max 5 personnes). Ce numéro est facturé au moins

Des réductions dans le nombre d’invités seront facturées quand cela par écrit au plus tard 48 heures avant le départ ont été transmis. Augmente en nombre ou non par compte tenu des besoins alimentaires le jour même se dérouler dans la mesure du possible pour le prix de menu majoré de 10 %.

 

6. Facturatiegegevens afwijkend van deze van de bestelling dienen doorgegeven te worden vóór het evenement.

6. Les informations de facturation s’écarter de celle de l’ordre doivent être passées avant l’événement.

 

7. BVBA Just 2 of Us behoudt zich het recht, zelfs na betaling van voorschot, een evenement eenzijdig te annuleren zonder hiervoor een vergoeding of compensatie verschuldigd te zijn. In dit geval zal het voorschot worden terugbetaald.

7. SPRL Just 2 of Us réserve le droit, même après le paiement d’avance, d’annuler unilatéralement un événement sans compensation ni indemnité. Dans ce cas le dépôt sera remboursé.

 

8. In geval van uitzonderlijke marktsituaties kunnen prijsstijgingen tot 8% zich voordoen zowel op drank als voeding. De organisator wordt hiervan op de hoogte gesteld, zodanig dat ingrediënten nog kunnen worden aangepast.

8. En cas de circonstances exceptionnelles sur le marché des augmentations de prix à 8 % peuvent se produire tous les deux sur la boisson comme nourriture. L’organisateur est informé, de telle sorte que les ingrédients puissent encore être ajustés.

 

9. De dranken zijn inbegrepen zoals vermeld in de offerte. Bijkomende dranken worden aangerekend per consumptie.

9. Les boissons sont inclus, comme mentionné dans le devis. Les boissons supplémentaires sont facturés par la consommation

 

10. De diensturen zijn inbegrepen zoals vermeld in de offerte en het aantal kelners wordt voorzien voor een goed verloop van de service. De supplementaire diensturen worden verrekend per uur en per kelner en dit tot een half uur na het vertrek van de laatste gast.

10. Les heures de service sont comprises comme mentionné dans le devis et le nombre de serveurs est envisagé pour le bon fonctionnement du service. Les heures de service supplémentaire seront déduits par heure et par serveur et cela à une demi-heure après le départ du dernier invité.

 

11. The Two Of Us  Event Experience dient steeds op de hoogte gebracht te worden van eventuele muziek of geluidsactiviteiten. Dj’s mogen een normering van 95 Decibel niet overschrijden en staan zelf in voor de meting hiervan (cfr Vlarem II wetgeving). Life bands en orkesten worden niet toegelaten, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

11. The Two Of Us Event Experience  doit toujours être informée de toute la musique ou les activités sonores. DJs ne peuvent pas dépasser un niveau de 95 décibels et sont responsables de la mesure de ces (cfr la législation Vlarem II). Orchestres et bandes de vie sont interdits, sauf convention contraire expresse.

 

12. Het gebruik van vuurwerk is verboden op en rond het domein. Ook het gebruik van confetti, rijst of alternatieve worden verboden.

12. L’utilisation de feux d’artifice est interdite sur et autour du domaine. Aussi l’utilisation de confettis, de riz ou de solution de rechange être interdite.

 

13. De zaal wordt ter beschikking gesteld van de organisator 1 uur voor aankomst van de verwachte gast en dient na het event te worden ontruimd van alle persoonlijk goederen. De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle geplaatste goederen en materialen. The Two Of Us Event Experience  beschouwt achtergelaten goederen als afval en kan hiervoor kosten aanrekenen voor het opruimen van de zaal.

13. La salle est mises à disposition à l’heure 1 organisateur avant l’arrivée de l’invité et devrait être effacé après l’événement de tous les biens personnels. L’organisateur est responsable de tous placés biens et matériaux. The Two Of Us Event Experience a laissé des biens en ce qui concerne des déchets et peuvent facturer pour nettoyer la Salle.

 

14. De organisator is verantwoordelijk voor zijn gasten tot het verlaten van het domein. Het is tevens strikt verboden om vanaf 22u nog nachtlawaai ter veroorzaken op de binnenkoer of op de parking en hinder voor de omwonende  te creëren.

14. L’organisateur est responsable de ses invités à quitter le domaine. Il est également interdit de causer du bruit dans la nuit encore de 22:00 dans la Cour ou sur le parking et la pollution pour l’environnement.

 

15. De annulering van het evenement dient schriftelijk te gebeuren  per aangetekend schrijven of per mail. Indien de annulering plaatsvindt na het uitbrengen van het geldende aanbod en

Meer dan 90 dagen voor het plaatsvinden van het evenement, is een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met 10% van de totale prijs van het evenement.

Tussen de 90 en 30 dagen voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met de huur van de zaal voor het organiseren van het evenement.

Tussen de 30 en 7 dagen voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met 75% van de totale prijs van het evenement.

Minder dan 7 dagen voor het plaatsvinden van het evenement, is de totale prijs voor het organiseren van het evenement verschuldigd.

Het verplaatsen van het evenement naar een latere datum heeft geen invloed op bovenstaande kosten.

15 . L’annulation de l’événement doit être faite par écrit par lettre recommandée ou par courrier.  Si l’annulation intervient après la publication de l’offre il y a lieu et 

• Plus de 90 jours avant l’occurrence de l’événement, est un montant correspondant à 10 % du prix total de l’événement. 

• Entre 90 et 30 jours pour l’occurrence de l’événement, il y a une quantité égale à la location de la salle pour l’organisation de l’événement.

• Entre 30 et 7 jours avant l’occurrence de l’événement, il y a un montant correspondant à 75 % du prix total de l’événement. 

• Moins de 7 jours avant l’occurrence de l’événement, est le prix total pour l’organisation de l’événement. 

Déplacement de l’événement à une date ultérieure n’affecte pas les frais ci-dessus .

16.Annuleringskosten op zaterdag en zon-en feestdagen.

Indien de annulatie plaatsvindt na het ondertekenen van het contract en meer dan 12 maanden voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met het 1 ste voorschot.

Indien de annulering plaatsvindt na het ondertekenen van het contract en tussen de 12 maanden en de 6 maanden voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met het overeenkomende voorschot in de offerte.

Indien de annulering plaatsvindt na het ondertekenen van het contract en tussen de 6 maanden en de 1 maand voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met € 700

Indien de annulering plaatsvindt na het ondertekenen van het contract en minder dan maand voor het plaatsvinden van het evenement, is er een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met 90% voor het organiseren van het evenement,

Het reeds betaald voorschot zal hiermee in mindering worden gebracht.

16. Frais d’annulation sur les samedis, dimanches et jours fériés. 

Si l’annulation a lieu après la signature du contrat et plus de 12 mois avant la survenance de l’événement, il y a un montant correspondant à la 1er dépôt.  Si l’annulation intervient après la signature du contrat et entre 12 mois et 6 mois avant la survenance de l’événement, il y a un montant correspondant à l’acompte correspondant à l’offre. Si l’annulation intervient après la signature du contrat et entre 6 mois et 1 mois avant la survenance de l’événement, il y a un montant correspondant à 700 € Si l’annulation intervient après la signature du contrat et à moins d’un mois de l’occurrence de l’événement, il y a un montant correspondant à 90 % pour l’organisation de l’événement,  L’avance déjà versée est déduite.

 

17. De betalingen van de facturen binnen de gestelde termijnen. Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid dienen ons binnen de 5 dagen na levering te bereiken. Bezwaren moeten ons binnen de acht dagen per aangetekend schrijven bereiken. Bij gebreke van betaling of bij een onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 12% op alle factuurbedragen en een forfaitaire schadevergoeding van 15%. Facturen worden niet opgesplitst.

17. Versements des factures dans les délais fixés. Plaintes ou préoccupations au sujet de la qualité et la quantité de nous servent dans les 5 jours après l’accouchement. Objections doivent nous parvenir par lettre recommandée dans les huit jours. A défaut de paiement ou un paiement incomplet de la facture à son échéance, automatiquement et sans autre avis de défaut doivent un intérêt les arriérés de 12 % sur tous les montants des factures et indemnité forfaitaire de 15 %. Factures ne sont pas décomposés.

 

18. De BVBA Just 2 Of Us is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de nalatigheid of door de fout van de klant of van een derde. De klant zal steeds instaan voor de volledige vergoeding van de veroorzaakte schade, tevens als deze veroorzaakt door een derde.

18. SPRL Just 2 Of Us  n’est pas responsable des dommages causés par la négligence ou la faute du client ou d’une tierce partie. Le client garantit toujours la réparation intégrale du préjudice causé, comme cela causé par un tiers.

 

19. De BVBA Just 2 Of Us is niet verantwoordelijk voor diefstal die zouden plaatsvinden op haar domein, gebouwen, parking of vestiaire. De gebruik van vestiaire is op eigen risico en verantwoordelijkheid.

19. SPRL Just 2 Of Us n’est pas responsable des vols qui auraient lieu sur son domaine, de bâtiments, stationnement ou vestiaire. L’utilisation du vestiaire est à vos propres risques et la responsabilité.

 

20. De klant is steeds aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, de binnenkoer en alle in het gebouw of de parking ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of door zijn gasten.

20. Le client est toujours responsable des dommages causés à l’immeuble, la Cour et tous dans le bâtiment ou le parking suite à des erreurs ou des ………….commis par lui-même ou par ses invités.

 

21. Alle taksen met betrekking tot auteursrechten, SABAM e.d. komen ten laste van de organisator/klant.

21. Toutes les taxes relatives au droit d’auteur, la SABAM, etc. sont supportés par l’opérateur/client.

 

22. In geval van geschil zijn de Hoven en Rechtbanken van Brussel bevoegd.

22. En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles auront compétence exclusive.